Spring naar hoofd-inhoud

Sponsoring

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolgids aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot sponsoring. Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben in 1997 een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant.
 
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
•Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
•Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouw onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
•Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
 
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het
bevoegd gezag over het beleid in verband met sponsoring.