Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

Onze missie:

Basisschool ’t Geuzennest en kinderopvang Kiddo’s zijn gezamenlijk het traject van IKC-ontwikkeling ingegaan met als doel om gelijkwaardige partners binnen  het IKC Biervliet te zijn. Vandaar dat onze beschreven missie en visie in gezamenlijkheid met onze partners is beschreven en ook van toepassing is voor ons IKC.

Ons IKC is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of anderszins. We verzorgen het aanbod binnen ons IKC met respect voor elkaar. We zien ons IKC als een  ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is rondom de ontwikkeling van de kinderen tussen 0 en 13 jaar. Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het ondersteunen van het ontwikkel- en onderwijsleerproces van hun kind en voor de keuzes die zij in dit verband maken. Ons IKC vindt dat ieder kind recht heeft op een goede samenwerking tussen school, kinderopvang en ouders. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen, werken we aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. Talent groeit in goede handen. Dit sluit aan bij onze grondhouding “Iedereen mag er zijn, iedereen doet er toe en iedereen wil een bijdrage leveren.”

Ons motto is: “Als we samenwerken en samen werken worden we beter en sterker!

Binnen ons IKC werken we vanuit gebundelde krachten samen aan de ontwikkeling van kinderen. Door samenwerking versterken en ontwikkelen kinderen, ouders en medewerkers elkaar. We geven deze samenwerking vorm door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en kwaliteiten. Daarnaast maken wij gebruik van de expertise binnen en buiten de organisatie.

Onze kernwaarden zijn:

Kwaliteit, Vertrouwen, Betrokkenheid, Respect en Plezier

 


Onze visie:

Visie op het kind

Ieder kind ontwikkelt in het eigen tempo.                                                                                                                                                                                                                                  Ieder kind heeft behoefte aan liefde, geborgenheid en aan de mogelijkheid zichzelf te kunnen zijn.                                                                                                                                    Ieder kind verdient de kans om talent te ontwikkelen.                                                                                                                                                                                                            Ieder kind leert door te ontdekken, te ervaren en te spelen.

 

Visie op leren

Om doelen te realiseren is het noodzakelijk, dat kinderen leren beseffen, dat zij zelf invloed hebben op hun eigen leerproces en daarbij niet (alleen) afhankelijk zijn van de medewerkers. Dit komt het best tot zijn recht als het aanbod zo ingericht wordt, dat de betrokkenheid van kinderen optimaal is en het eigen initiatief, de eigen sterke kanten ruimte krijgen. Een goede zorgstructuur waarborgt optimale kansen voor iedere leerling. De medewerker is in staat tot het organiseren van daartoe uitdagend aanbod. Elk kind heeft eigen mogelijkheden en talenten. Afstemmen op behoeften is een belangrijke voorwaarde om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. De organisatie van de activiteiten is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van kinderen; daarbij zijn ontwikkelings- en leerlijnen belangrijker, dan de volgende bladzijde in de methode.

 

Visie spelend leren

Kinderen maken tussen 0 en 4 jaar een enorme ontwikkeling door: van afhankelijke wezens naar kinderen die veel zelfstandig kunnen. “Zelf doen” is een natuurlijke drang van jonge kinderen en een krachtige motor achter hun ontwikkeling. Hun spelen is ook leren. Tijdens hun spel leren kinderen initiatieven nemen, beslissingen maken, volhouden, weerstand bieden en vele andere vaardig­heden. Door te spelen leren ze hun omgeving te verkennen. Jonge kinderen houden ook van een speelse omgang met volwassenen. Spelen geeft plezier!

De groepsindeling en het dagritme welke gehanteerd worden, zorgen voor een goede balans tussen samen en alleen, rust en uitdaging. Als de basisbehoeftes van kinderen zijn bevredigd, staan ze open voor leren.De medewerkers geven kinderen alle kans om te spelen. Ze lokken spel uit door materialen, speelgoed en inrichting van de binnen en buitenruimtes. Er is gelegenheid voor bewegingsspel, fantasiespel, speelleerspelletjes, exploratief spel en constructiespel.

De medewerkers volgen het kind en geven ruimte voor het eigen tempo van leren. Ze beïnvloeden door kansen te creëren en te grijpen, en observeren of het kind er op ingaat. Medewerkers nodigen kinderen uit om te helpen en verantwoorde­lijkheid te nemen. Kinderen spelen niet alleen, maar ‘werken’ ook. Medewerkers geven daarbij instructie en helpen de kinderen bij hun taakjes. Alles wat medewerkers doen, begeleiden ze met taal om de kinderen te helpen de wereld te begrijpen.

 

Visie op ouderbetrokkenheid

Ouder(s) en/of verzorger(s) kiezen bewust voor het IKC als een verantwoorde speel- en leeromgeving. Het betrekken van ouder(s)/verzorger(s) bij de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we van groot belang en we verwachten van ouders daarom een coöperatieve houding. Wij informeren de ouder(s)/verzorger(s) over de ontwikkeling die hun kind op het IKC doormaakt, zodat ze die ontwikkeling ook thuis kunnen ondersteunen. Andersom nodigen we ouder(s)/verzorger(s) uit om informatie over het kind te delen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij onze opvang en in ons onderwijs. Daarvoor is er veel contact met ouder(s)/verzorger(s) nodig. Samen met hun zorgen wij voor een doorgaande lijn tussen het IKC en thuis en andersom. Voor een gevarieerd onderwijsaanbod en activiteitenaanbod vragen we aan iedere ouder(s)/verzorger(s) binnen ons IKC om hun passie en talent te delen met onze kinderen.  Zij worden op deze manier intensief betrokken bij ons aanbod. Door de samenwerking van alle medewerkers en de ouder(s)/ verzorger(s) kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.

 

Visie op zorg

Ieder kind heeft zorg nodig in de breedste zin van het woord: zorg en verzorging. We vinden het belangrijk  er te zijn voor de kinderen, ze te zien en  ieder kind  het gevoel te geven dat hij of zij uniek is, er toe doet en er mag zijn. Belangrijk vinden we de omgang met elkaar als basis van veiligheid en welbevinden. We werken indien nodig samen met jeugdzorg aanbieders. We waarborgen een doorgaande lijn, wat betreft de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Gezamenlijk dragen we zorg voor een ononderbroken ontwikkeling. Door vroegtijdige signalering en passend handelen nemen de ontwikkelkansen van kinderen toe. Uitgangspunt is hierbij één kind, één plan.

 

Visie op omgeving

Naast ons onderwijs en reguliere kinderopvang bieden wij een (na)schools aanbod, dit aanbod is toegankelijk voor alle kinderen van het IKC. Dit aanbod ontwikkelen wij in gezamenlijkheid met verschillende partners. School, kinderopvang en bibliotheek hebben een intensieve samenwerking. Het aanbod vanuit de bibliotheek versterkt de ontwikkeling van kinderen op het gebied van lezen en mediawijsheid. Jaarlijks organiseren we diverse activiteiten die naast alle kinderen ook toegankelijk zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en/of inwoner(s) uit het dorp.  

We zijn gehuisvest in twee verschillende gebouwen maar treden naar de buitenwereld op als één team. Kinderen ontwikkelen zich vanuit één gedachte op onze locaties, maar ook buiten onze locaties ontwikkelen kinderen zich.